The therms of service

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Artknife.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.artknife.pl prowadzony jest
  przez ART KNIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
  przy ulicy Kacpury 75 posiadającej REGON 387856221, ul. Kacpcury 75, 04 – 480 Warszawa,
  wpisaną do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS 0000876075, NIP 9522212214.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
  korzystających ze Sklepu internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
  niniejszego Regulaminu jest ART KNIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z
  siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o
  zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza
  Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Zasady funkcjonowania, a także sposób korzystania ze Sklepu internetowego, zawarte zostały
  w tym Regulaminie.
 5. W razie pojawienia się wątpliwości, pytań w zakresie oferowanych Towarów oraz
  funkcjonowania podmiotu, Sklep zaprasza Użytkowników do kontaktu.
 6. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.artknife.pl w
  sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą
  systemu teleinformatycznego.
 7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna, jeżeli Użytkownik chce korzystać ze
  Sklepu internetowego.
 8. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu tego
  Sklepu, jak i zapoznanie się z Polityką prywatności wraz z Polityką plików cookies.
 9. Wszystkie funkcjonalności Sklepu wyświetlają się i współpracują prawidłowo pod warunkiem
  korzystania z wersji przeglądarek:
  • Mozilla Firefox powyżej wersji 51 włącznie,
  • Google Chrome powyżej wersji 56 włącznie,
  • Opera powyżej wersji 42 włącznie,
  • Safari powyżej wersji 9 włącznie,
  • Internet Explorer w wersji 11 włącznie,
  • Microsoft Edge powyżej wersji 25 włącznie.
  • Android Browser powyżej wersji 53 włącznie,
  • Chrome for Android powyżej wersji 56 włącznie
   Oraz Systemów operacyjnych:
  • Microsoft Windows powyżej wersji 7 włącznie,
  • OS X powyżej wersji 10.11 włącznie,
  • Android powyżej wersji 4.4 włącznie,
  • iOS powyżej wersji 9 włącznie.
 10. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu należy włączyć JavaScript.
 11. Do skorzystania z usług świadczonych przez Sklep konieczne jest dysponowanie czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej. Ów brak z przyczyn technicznych uniemożliwi rejestrację.

 

§ 2

DEFINICJE

Słowa w Regulaminie pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Administrator- administrator Sklepu oraz danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu, tj. ART KNIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie,
 2. Dzień Roboczy–dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 3. Formularz Rejestracji– formularz dostępny przez www.artknife.pl umożliwiający utworzenie Konta Klienta, wypełniany przez Klienta,
 4. Konto– miejsce dostępne dla Użytkownika po wprowadzeniu loginu i hasła, zawierające dane podane przez Klienta oraz inne informacje, umożliwiająca korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego,
 5. Regulamin– niniejszy regulamin,
 6. Sklep- sklep internetowy znajdujący się pod adresem, www.artknife.pl
 7. Klient- Przedsiębiorca lub Konsument, który zamawia i nabywa Towary w Sklepie internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie,
 8. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego – dalej k.c.),
 9. Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Towarów na adres dostawy podany przez Klienta. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT),
 10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 § 1, k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 k.c.),
 11. Towar- rzecz ruchoma z asortymentu Sprzedawcy, która może zostać zamówiona w Sklepie,
 12. Rękojmia - reżim odpowiedzialności Sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (art. 556 i n. k.c.),
 13. Sprzedawca- ART KNIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, NIP 9522212214
 14. Wada- brak umówionych cech Towaru. Dzieli się ją na fizyczną oraz prawną. Wada fizyczna polega na braku umówionych cech fizycznych. Wada prawna występuje, gdy przedmiot nie posiada umówionych cech prawnych.15. Użytkownik- Przedsiębiorca lub Konsument, który zamierza korzystać lub korzysta z Usługi Elektronicznej, osoba odwiedzająca witrynę internetową Sklepu.
 15. Użytkownik- Przedsiębiorca lub Konsument, który zamierza korzystać lub korzysta z Usługi
  Elektronicznej, osoba odwiedzająca witrynę internetową Sklepu.
 16. Usługa Elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020, poz. 344 ze zm.) przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu, obejmująca m.in. Konto, Formularz, Rejestracji.
 17. Usługodawca- ART KNIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, NIP 9522212214

 

§ 3

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Użytkowników Sklepu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zakłada Konto poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i wyrażenie zgody na założenie Konta. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych: imię, nazwisko, adres e-mail. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w Formularzu Rejestracji,; z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 3. Przesłanie wypełnionego Formularza Rejestracji jest równoznaczne z:
  • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  • upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu świadczenia Usług Elektronicznych.
 4. Przeglądanie strony www.artknife.pl w tym zapoznanie się z asortymentem Sklepu uwidocznionym na stronie jest darmowe i możliwe dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i zakładania Konta.
 5. W czasie przeglądania oferty Sklepu przez Użytkownika mogą pojawiać się banery reklamowe. Wyświetlanie tych banerów nie jest związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 6. W witrynie Sklepu wyświetlać się będą bannery z ikonami banków oraz organizacji kartowych, co stanowi realizację wymogów owych podmiotów, a co nie jest związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Użytkownik ma zakaz przy korzystaniu ze strony www.artknife.pl dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że będzie przestrzegał powyższego zakazu.
 8. Za treści bezprawne uważane są w szczególności, ale nie wyłącznie:
  1. Dostarczanie informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych właściciela Sklepu lub osób trzecich;
  2. Dostarczanie Informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Sklepu;
  3. Dostarczanie Innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  4. Dostarczenie treści bezprawnych może skutkować czasowym zablokowaniem lub usunięciem Użytkownika i jego wpisów ze Sklepu.

 

§ 4

OFEROWANE PRZEZ SKLEP

 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sklep internetowy oferuje noże myśliwskie, akcesoria oraz inne artykuły.
 2. Informacja o Towarach oferowanych przez Sklep internetowy dostępne w opisach dotyczących poszczególnych Towarów. Informacje o Towarach zawierają opis, zdjęcie oraz, o ile to wymagane, również skład.
 3. Zdjęcia, nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronie www.artknife.pl podlegają ochronie prawnej.
 4. Wszystkie Towary w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych.
 5. Ceny Towarów:
  1. zawierają podatki (w tym podatek VAT, jeżeli dotyczy) i są podawane w złotych polskich (PLN);
  2. nie zawierają Kosztów dostawy.

 

§ 5

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY

 1. Po kliknięciu w wybrany przez Użytkownika Towar, zostaje On przeniesiony do witryny dedykowanej wybranemu Towarowi. Z tego poziomu Użytkownik może zapoznać się z parametrami wybranego Towaru, zobaczyć, czy Towar aktualnie jest dostępny, poznać wysokość kosztów przesyłki, oraz „włożyć” towar do koszyka.
 2. Procedura złożenia zamówienia składa się z kilku kroków. Po pierwsze Użytkownik musi dodać Towar do koszyka, wówczas wyświetlą mu się możliwości przejścia do koszyka i sfinalizowania transakcji, bądź kontynuowania zakupów. W przypadku chęci zakończenia zakupów Użytkownik w kolejnej odsłonie witryny widzi niezbędne informacje do zawarcia umowy, w tym cenę, Towaru i jego transportu. Może również wpisać kod rabatowy, jeśli taki posiada. Na tym poziomie ukazują się również dostępne metody płatności. Na tym etapie Użytkownik wybiera także miejsce dostawy swoich zakupów.
 3. Po wybraniu wszystkich koniecznych opcji i określeniu istotnych aspektów zamówienia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument, do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t. j. 2020, poz. 287 ze zm.).
 5. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Użytkownik ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.
 6. Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej umowy następuje przez:
  1. przesłanie Klientowi na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość,
  2. dołączenie dowodu zakupu do Towaru (paragonu fiskalnego lub faktury VAT);
  3. zapisanie danych dotyczących zamówienia na Koncie Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik takie Konto założył.
  4. Klient może sprawdzić status realizacji zamówienia na swoim Koncie, w sytuacji, gdy takie Konto założył.
  5. Sklep dokłada starań, by prezentowane były aktualne asortymenty i ilości Towarów. W przypadku niemożności realizacji zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, a Klient może odstąpić od umowy (zrezygnować z zamówienia) w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim wypadku, jeśli Klient dokonał płatności za Towar przed dostarczeniem zamówionych Towarów (przedpłata), Sprzedawca zwraca Klientowi całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od umowy zwraca kwotę uiszczoną za Towary, z których Klient rezygnuje.

 

§ 6

PŁATNOŚĆ

 1. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. Jeśli Użytkownik chce otrzymać elektroniczną, bądź papierową fakturę, przy składaniu zamówienia, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję oraz wprowadzić dane niezbędne do wystawienia dokumentu.
 2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy lub kartą kredytową/ płatniczą termin realizacji zamówienia jest liczony odpowiednio od dnia wpływu kwoty na rachunek lub uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym środkiem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem danego systemu. Wykryte przypadki nadużyć mogą być zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 4. Sposób płatności określa regulamin systemu płatności online PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line, dostępny na stronie internetowej.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.
 6. Sklep oferuje następujące sposoby płatności:
  1. Karta Płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);
  2. Przelew elektroniczny;
  3. Przelew tradycyjny - po zakończeniu zakupu Klient otrzyma dane do wykonania przelewu;
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

§7

WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU

 1. Użytkownik może składać zamóienia 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje zamówień poza Dniami Roboczymi.
 2. Cena nie zawiera Kosztów dostawy. Cennik Kosztów dostawy znajduje się na stronie www.artknife.pl. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcją dostawy wybraną przez Użytkownika.
 3. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług(VAT).
 4. Koszty dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru.
 5. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wysyłka Towaru za granicę zależna jest od decyzji Sprzedawcy i możliwa jest jedynie po indywidualnym ustaleniu ze Sprzedawcą takiej możliwości oraz warunków i kosztów takiej dostawy.
 7. W przypadku dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienie będzie miało charakter bardziej zindywidualizowany i do zawarcia umowy będzie mogło dojść po uprzednim konkretnym i osobistym potwierdzeniu takiej możliwości przez Sklep oraz po dokonaniu płatności przez Użytkownika i zaksięgowaniu jej na koncie Sklepu, bądź po przesłaniu przez Użytkownika potwierdzenia płatności. Potwierdzenie zlecenia płatności nie będzie stanowiło takiej podstawy.
 8. O kosztach dostawy Towaru oraz terminach dostawy Klient informowany jest na stronie Sklepu oraz w trakcie składania zamówienia.
 9. W przypadku kilku Towarów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród Towarów, znajdujących się w zamówieniu.
 10. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia płatności. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 11. Zakupione Towary są dostarczane za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w trakcie składania zamówienia.
 12. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładny termin dostarczenia przesyłki.
 13. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Klienta, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, wskazując ten adres Klient potwierdza, że posiada zgodę dysponenta lokalu na realizację zamówienia pod ten adres.
 14. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z umowy sprzedaży jest spełnione z chwilą wydania Klientowi Towaru zgodnie z zamówieniem.

 

§ 8

WARUNKI ODSTĄPIENIA UŻYTKOWNIKA KONSUMENTA
OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Użytkownik Konsument, który zawiera umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od takiej umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Towarów. Odstąpienie możliwe jest bez podawania przyczyny,  a wyjątkiem sytuacji określonych przez ustawodawcę w odpowiednich aktach prawnych – patrz wyjątki zawarte w artykule 38 Ustawy o prawach konsumenta, a wskazane § 8 Regulaminu.
 2. Wskazany w ust. 1 powyżej termin zostanie zachowany, jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane przez Użytkownika Konsumenta przed upływem terminu 14 dni.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Użytkownik Konsument znajdzie w załączniku do Regulaminu. Wzór ów służyć ma jednak jedynie jako wsparcie, złożenie owego oświadczenia możliwe jest również bez wykorzystania wzoru dostępnego na: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216.
 4. W sytuacji odstąpienia Użytkownika Konsumenta od umowy, Użytkownik ów zobowiązany jest do zwrotu odebranego Towaru, w przypadku jego dostarczenia do Użytkownika Konsumenta. Użytkownik Konsument może od umowy odstąpić również w przypadku, gdy przedmiot zakupu nie został jeszcze wysłany. Sklep w każdej z tych sytuacji zobowiązany jest do zwrotu wpłaconych przez Użytkownika Konsumenta środków zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrotu Towaru albo od chwili dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
 5. Zwrot płatności nastąpi w taki sam sposób w jaki został wykonany przez Użytkownika, chyba, że na inną opcje zwrotu pieniędzy wyrazi on pisemną zgodę. Niezależnie od sposobu zwrotu płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.
 6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty zwrotu, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Klienta Konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy.
 7. Po wykonaniu przez Klienta Konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Towarów. Towary należy odesłać na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient
  odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towarów ponosi Klient.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient odpowiada za takie zmniejszenie przydatności Towarów, które wynika z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów, a Sprzedawca może żądać od Klienta pokrycia związanych z tym kosztów.
 11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towarów.
 12. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 13. Do dokonania wszelkich czynności związanych z odstąpieniem od Umowy przez Użytkownika Konsumenta mają zastosowanie przepisy prawne, w szczególności kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.


§9

USTAWOWE WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA
OD UMOWY W TERMINIE 14 DNI PRZEZ UŻYTKOWNIKA KONSUMENTA

 1. Konsumentowi co do zasady przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w powyższym terminie (patrz § 8 Regulaminu), jednak w artykule 38 ustawy o prawach konsumenta ustawodawca zawarł wyjątki od owej reguły.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem m.in. w odniesieniu do Umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci  rawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;.

 

§ 10

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Rozwiązaniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Newsletter).
 2. Rozwiązanie umowy pociągnie za sobą wszystkie przewidywane prawem skutki, w tym również dokonanie usunięcia zebranych danych, bądź ich anonimizację.
 3. Użytkownik jednostronnym oświadczeniem woli może rozwiązać umowę w przypadku, gdy zostanie dokonana istotna zmiana Regulaminu, a termin 14 dni od przesłania stosownej wiadomości informacyjnej z zaistniałymi zmianami nie upłynął. W tym czasie wystarczy, że Użytkownik wyśle swoje oświadczenia o braku zgody na te zmiany i wynikającą z tego konieczność rozwiązania umowy pomiędzy Stronami.
 4. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 5. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artknife.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba, że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 6. W wypadku Użytkowników będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Usługodawcę Użytkownikowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okreswypowiedzenia).
 7. W wypadku Użytkowników niebędących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 8. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Konta bez podania przyczyny. W tym celu wystarczy: zalogować się do Konta poprzez dowolną przeglądarkę internetową i usunąć Konto w sposób tam wskazany lub skierować do Usługodawcy jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, będące wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Konta na adres e-mail: sklep@artknife.pl lub listownie na adres Sprzedawcy. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta nie wpływa na umowy sprzedaży Towarów, zawarte przez Klienta ze Sprzedawcą przed wysłaniem wypowiedzenia lub rezygnacji w inny sposób.
 9. Po otrzymaniu przez Usługodawcę wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Konta, o którym mowa powyżej, Konto zostanie niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania, usunięte z systemu teleinformatycznego.
 10. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, o którym mowa powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości takiej osoby.

 

§ 11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Jednym z zobowiązań Sklepu względem jego Użytkowników jest świadczenie usług możliwie najwyższej jakości. W tym również dbałość o to, by zamieszone na nim treści oraz elementy nie naruszały praw innych podmiotów.
 2. W sytuacji wystąpienia wad w świadczeniu usług Sklep podejmie staranne i możliwe działania w celu wyeliminowania wad oraz poprawnej realizacji zawartej umowy w ramach granic wyznaczonych obowiązującym prawem.
 3. Sklep zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, bądź ewentualne szkody wynikające z działania siły wyższej. W przypadku zajścia takich okoliczności Sklep, nie mając wpływu na rozmiar, czas oraz zakres  oddziaływania owych okoliczności, może wbrew swojej woli nie mieć możliwości wykonania zobowiązania. W takim przypadku zobowiązanie to zostanie wykonane niezwłocznie po ustaniu oddziaływania owej siły wyższej.
 4. Za siłę wyższą uważa się czynniki dotyczące sił przyrody, niezwykłych zachowań zbiorowości, w tym zamieszek, wojen oraz innych zdarzeń mających realny wpływ na możliwości funkcjonowania Sklepu, na które ten nie ma wpływu. O wystąpieniu takich przeszkód i ich konsekwencjach Sklep niezwłocznie po uzyskaniu takiej wiedzy poinformuje Użytkowników.
 5. Sklep zastrzega, że ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi, do której był zobowiązany na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy do wysokości zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia tytułem świadczonej usługi. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących konsumentami, a także w przypadkach, w których byłoby ono niedopuszczalne przez regulacje prawne.
 6. Zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w regulacjach prawnych, w tym w Ustawie kodeks cywilny odpowiedzialność Sklepu może być proporcjonalnie zmniejszona lub wyłączona, jeśli do powstania szkody przyczynił się lub ją spowodował Użytkownik.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności i należytej staranności w dbałości o bezpieczeństwo swoich haseł dostępowych do Sklepu.
 8. Użytkownik jest świadom konieczności podania prawdziwych danych – adresu e-mail dla celu prowadzenia kontaktu ze Sprzedawcą.
 9. Użytkownik poprzez zalogowanie/zarejestrowanie, zobowiązuje się do przestrzegania zasad wyrażonych w Regulaminie, w Polityce prywatności oraz w Polityce plików cookies jak również tych, które ze względu na bezpieczeństwo, poprawność wykonania usługi lub jej specyfikę okażą się niezbędne, a które są zgodne z obowiązującym prawem.

 

§ 12

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Sklep zobowiązuje się świadczyć swoje usługi w możliwie najwyższej jakości i przy optymalnych warunkach działania dla obu Stron Umowy. Jeżeli jednak pomimo podjętej staranności dążącej do satysfakcjonującego Użytkownika działania, pojawi się wada, Użytkownik może zgłosić owe zdarzenie w postaci reklamacji.
 2. Reklamacje Użytkownik może zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, bądź poprzez wiadomość e-mail wysłany na adres kontaktowy Sklepu sklep@artknife.pl.
 3. W piśmie reklamacyjnym Użytkownik powinien podać informacje umożliwiające Jego identyfikację oraz rozpoznanie problemu. W szczególności informacjami takimi będzie imię, nazwisko Użytkownika, adres e-mail, nr dokumentu sprzedaży, dane dot. transakcji w postaci jej daty, przydatnym będzie również załączenie dowodu dokonania płatności w ramach zawartej umowy.
 4. Nie jest warunkiem uwzględnienia reklamacji Użytkownika Konsumenta posiadanie dokumentu sprzedaży, ponieważ do rozpatrzenia reklamacji wystarczającym będzie uprawdopodobnienie, że towar reklamowany został zakupiony w Sklepie. Podane dane mają na celu ułatwić i przyspieszyć procedurę reklamacyjną, nie są jednak konieczne, jeżeli istnieje uzasadniona przeszkoda w ich podaniu.
 5. Złożona reklamacja zawierająca informacje umożliwiające dokonanie oceny sytuacji zostanie rozpatrzona niezwłocznie. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania. W przypadku pojawienia się wątpliwości, bądź niedostarczenia przez Użytkownika Konsumenta koniecznych danych do rozpatrzenia reklamacji, Sklep w ramach możliwości niezwłocznie podejmie próby kontaktu z Nim w celu uzyskania owych niezbędnych informacji.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy pod adres jego siedziby.
 8. Jeżeli Klient będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 9. Klient będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 10. Prawo rękojmi względem Użytkowników nie będących Konsumentami zostaje wyłączone. Sklep w wyjątkowych przypadkach może jednak uwzględnić taką reklamację na podstawie indywidualnych warunków.
 11. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona przez producenta.
 12. Warunki gwarancji producenta, bądź innego podmiotu pełniącego funkcję gwaranta obowiązują zgodnie z udzieloną przez te podmioty gwarancją. Sklep nie ma wpływu na postanowienia producenta.
 13. Sklep nie udziela gwarancji na oferowane Towary, zatem roszczenie gwarancyjne zawsze należy kierować do podmiotów udzielających gwarancji. Sklep może pełnić jedynie funkcję pośrednika w takich przypadkach dochodzenia roszczeń przez Użytkowników.

 

§ 13

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Postanowienia z zakresu ochrony danych osobowych zawarte zostały w dokumencie polityki
  prywatności połączonej z polityką plików cookies. Użytkownik chcący korzystać z witryny
  powinien wcześniej zapoznać się z postanowieniami owych dokumentów.
 2. Sklep działa zgodnie z obowiązującą ustawą z zakresu ochrony danych osobowych oraz
  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”
  / „GDPR”), a także Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. W szczególności Administrator danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników
  będących osobami fizycznymi, które to dane są przetwarzane w zakresie i celu wykonania
  umowy - w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
  2018 poz. 1000 ze zm.) spełnia wszelkie wyrażone w niej wymogi i dokłada wszelkiej
  staranności, aby procesy wykonywane na danych osobowych realizowały zamierzenia
  ustawodawcy.
 4. Administratorem danych podawanych przez Użytkowników w ramach www.artknife.pl jest
  ART KNIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, NIP
  9522212214 z siedzibą w Warszawie.
 5. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sklep@artknife.pl lub
  pisemnie na adres siedziby Administratora.
 6. Dane osobowe Klienta / Użytkownika będą przetwarzane w celu:
  a) świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym umożliwienia
  zawierania umów sprzedaży Towarów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
  przetwarzania do wykonania umowy;
  b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, w
  szczególności w zakresie rachunkowości – podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia
  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  c) komunikacji marketingowej - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
  interes administratora polegający na kierowaniu do Klienta treści marketingowych
  dotyczących towarów i usług administratora pocztą tradycyjną,
  d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
  Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenia, dochodzenia lub
  obrony przed roszczeniami;
  e) analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
  Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie i
  sposobu korzystania z Konta, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności.
 7. W przypadku złożenia zamówienia na Towar, przetwarzane są dane Klienta niezbędne do
  realizacji zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres, adres dostawy, numer telefonu, adres e-
  mail, dane do wystawienia faktury – jeśli dotyczy).
 8. Przy dokonywaniu płatności za Towar, dane Klienta, niezbędne do realizacji płatności, są przez
  Administratora udostępniane dostawcy usług płatniczych. Dane będą przetwarzane dla celów
  obsługi płatności oraz wykonania ciążących na dostawcy usług płatniczych obowiązków
  wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wynikających z
  przepisów zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005
  r. nr 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu
  prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 9. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
  na zlecenie Administratora: operatorowi płatności, podmiotom świadczącym usługi prawne i
  księgowe, dostawcom usług IT, firmom kurierskim lub operatorom pocztowym.
 10. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie
  usług drogą elektroniczną, aż do usunięcia Konta. Okres przetwarzania danych osobowych
  może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
  danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
  przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 11. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej, dane
  będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych w tym celu.
 12. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków
  wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, dane osobowe będą
  przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.
 13. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
  ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 14. Jako że dane Klienta przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy –
  Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Klient
  dostarczyła Administratorowi.
 15. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych
  osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu Administratora, to jest
  przetwarzania danych w celu: komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz
  marketingowych w tym profilowania, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
  obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora a także w celu analitycznym i
  statystycznym.
 16. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
  się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
  miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 17. Podanie danych osobowych przez Klienta/Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne
  do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną
  przez Administratora, które wymagają podania danych osobowych.
 18. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, serwis
  internetowy www.artknife.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu
  końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się
  przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie
  określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez serwis internetowy do
  plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić
  ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała takich plików lub informowała o ich
  przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może jednakże spowodować utrudnienia w
  korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia
  zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie
  zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
 19. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników oraz plików
  cookies znajdują się na stronie www.artknife.pl poświęconej polityce prywatności.

 


§ 14

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKA KONSUMENTA


 1. Informacje dotyczące pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji, dostępności do tych
  metod oraz dochodzenia związanych z reklamacjami roszczeń konsument znaleźć może w
  siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich organizacji społecznych
  zajmującymi się działaniami na rzecz ochrony praw konsumentów, w tym powiatowych lub
  miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz
  pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument może skorzystać z następujących przykładowych metod pozasądowego
  rozstrzygania sporów:
 3. ⎯ poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy skierowany do stałego
  polubownego sądu konsumenckiego (określone w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej),
  ⎯ poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego skierowanego do
  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (uregulowane w art. 36 ustawy z dnia 15
  grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej).

 4. Bezpłatną pomoc w sprawie sporu konsumenta z przedsiębiorcą konsument może również
  uzyskać ze strony powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, bądź organizacji
  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
  Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Konsumenci będący w sporze z przedsiębiorcą mogą uzyskać pomoc poprzez platformę
  internetowego systemu rozstrzygania sporów – platformę ODR
 6. http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Działa ona na szczeblu unijnym.

 7. Sklep wyraża zgodę na skorzystanie z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z
  Konsumentem w sytuacji, gdy taki spór się pojawi.

 

§ 15

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Sklep działa w najlepszej wierze i przy zastosowaniu najwyższej staranności, toteż będzie
  dążył, w razie powstania jakiegokolwiek sporu, do jego polubownego rozstrzygnięcia.
 2. W przypadku niemożności zakończenia sporu polubownie, sądem właściwym do dochodzenia
  roszczeń będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na miejsce wykonania Umowy lub na
  miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego, jeśli Użytkownik jest Konsumentem. Wybór
  właściwości zależeć będzie od Użytkownika Konsumenta.
 3. Sądem właściwym w sporach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem
  jest Sąd miejsca siedziby Sprzedawcy.
 4. Prawem stosowanym i właściwym do wszelkich aspektów związanych z zawartą umową ze
  Sklepem będzie prawo polskie. Powyższe postanowienie doznaje wyjątków, jeśli odpowiedni
  akt prawny ów przewiduje.
 5. W przypadku gdy Użytkownikiem będzie konsument spoza Polski, w celu uzyskania wszelkich
  istotnych informacji i danych powinien przed złożeniem zamówienia skontaktować się w tym
  celu ze Sklepem. Wówczas przedsiębiorca spełni swój obowiązek informacyjny względem
  Użytkownika Konsumenta.


§ 16

PRAWA AUTORSKIE

 1. Sklep zastrzega sobie, iż wszelkie treści oraz elementy zawarte na witrynach Sklepu należą do
  swoich autorów oraz osób dysponujących prawami autorskimi majątkowymi i nie wyraża
  zgody na wykorzystanie owych elementów przez podmioty spoza tego kręgu. W przypadku
  takiej woli wykorzystania jakiegokolwiek elementu korzystającego z ochrony praw autorskich,
  należy uzyskać odpowiednią zgodę, bądź licencję od stosownego podmiotu.
 2. Wyjątkiem będzie rozpowszechnianie wizerunku sklepu, bądź jego elementów przez
  Użytkowników w celach reklamowych, bądź porównawczych, w szczególności na swoich
  profilach portali społecznościowych, jednak z zastrzeżeniem, że Użytkownik każdorazowo
  zamieści stosowny link do pokazywanej witryny.
 3. Użytkownicy zamieszczający komentarze udzielają Administratorowi wyłącznej,
  nieprzenoszalnej, ograniczonej w czasie (5 lat) licencji na wykorzystywanie Utworów w celach
  związanych z prowadzeniem Sklepu. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
  ⎯ utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w drodze zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,
  ⎯ wydruku, wprowadzania do pamięci komputera włącznie z tymczasową (czasową) postacią
  pojawiającą się w pamięci RAM, jak również do zwielokrotnianie w postaci cyfrowej, na
  nośnikach danych;
  ⎯ kompilowanie (łączenie) treści utworów z innymi materiałami stworzonymi i
  wykorzystywanymi przez Administratora, działające na ich zlecenie podmioty trzecie, a także
  ich przerabianie lub adaptowanie;
  ⎯ rozpowszechnianie, w formie elektronicznej lub papierowej utworów (w całości, w części, w
  kopii) lub materiałów powstałych w wyniku działań, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

 

§ 17

ZMIANY REGULAMINU

 1. Sklep zastrzega iż Regulamin może ulegać zmianom, w szczególności w celu modyfikacji
  wynikających ze zmieniającego się prawa, bądź warunków gospodarczych. Zmiany te będą
  zaznaczone w Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie o istotnych zmianach poinformowany e-
  mailowo, na adres, który podał przy zakładaniu swojego konta. W tak przygotowanej
  wiadomości będzie zawarta wersja PDF z aktualnym Regulaminem do pobrania.
 3. Na wyrażenie swojej zgody lub zrezygnowania z dalszego kontraktowania w postaci
  odstąpienia od umowy Użytkownik będzie miał 14 dni, jeśli strony będzie wiązać zobowiązanie
  o charakterze ciągłym, Użytkownik nie będzie musiał podejmować żadnej akcji, po upływie 14
  dni nowe postanowienia Regulaminu zaczną go obowiązywać.
 4. Konieczne będzie albo zawarcie Umowy na nowych warunkach albo jej rozwiązanie w
  przypadku zobowiązań nieposiadających charakteru ciągłego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 r.